24-uurs storingsdienst 015 - 380 8500

Algemene voorwaarden

24-uurs storingsdienst 015 - 380 8500

Algemene voorwaarden Just Right IT B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN JUST RIGHT IT B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bedingen niet anders voortvloeit.
1. JR-IT: Just Right IT B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Dijckerhoek 1A, 2692GZ te ‘s-Gravenzande, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69068275.
2. Wederpartij: iedere natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, of rechtspersoon met wie JR-IT een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3. Overeenkomst: iedere tussen JR-IT en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee JR-IT zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten en/of de verkoop en levering van producten.
4. Diensten/dienstverlening: alle in het kader van een overeenkomst door of namens JR-IT te verlenen diensten en/of te verrichten werkzaamheden, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kan zijn:
a) consultancy;
b) de levering van clouddiensten, zoals hosted telefonie, de facilitering van online werkplekken, back-ups, hosted spam- & virusfiltering en camerabeheer;
c) hosting en domeinnaamregistratie;
d) systeembeheer, onderhoud en beveiliging van ICT-infrastructuren;
e) de levering van DSL- of glasvezelinternet.
5. Producten: de in het kader van een overeenkomst door JR-IT aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, zoals notebooks, desktops, servers, switches, printers en routers.
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst als bedoeld in lid 3 die voorziet in het verlenen van diensten en waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.
7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
8. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
9. Betrokkene: een natuurlijk persoon waarvan de Persoonsgegevens worden verwerkt;
10. Bijlages: Bijlage I – Specificatie verwerking persoonsgegevens, Bijlage II – Melding datalek en Bijlage III - Beveiligingsmaatregelen;
11. Datalek: inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens zoals beschreven in art. 4 lid 12 AVG;
12. Ontvanger: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet derde, aan wie/waaraan de Persoonsgegevens worden verstrekt zoals beschreven in art. 4 lid 9 AVG;
13. Partijen: Wederpartij en JR-IT gezamenlijk;
14. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene zoals beschreven in art. 4 lid 1 AVG;
15. Subverwerker: een andere verwerker, waaronder maar niet beperkt tot dochtermaatschappijen en hulpleveranciers, die door Verwerker worden ingeschakeld om ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens te verwerken;
16. Verwerken: alle handelingen of reeks van handelingen met de Persoonsgegevens zoals beschreven in art. 4 lid 2 AVG;
17. Verwerker: JR-IT bij de uitoefening van de Overeenkomst;
18. Verwerkersovereenkomst: artikelen 5-16 van deze algemene voorwaarden inclusief Bijlages;
19. Verwerkingsverantwoordelijke: Wederpartij.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JR-IT en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de algemene, inkoop- of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken, zoals middels een ondertekend contract of Service Level Agreement. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Elk aanbod van JR-IT is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van JR-IT kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door JR-IT worden herroepen.
2. Aan een aanbod van JR-IT dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van JR-IT dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht JR-IT niet tot de nakoming van een gedeelte van dat aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van JR-IT, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JR-IT anders aangeeft.
5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ
1. JR-IT voert overeenkomsten uit naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eventueel met de wederpartij schriftelijk overeengekomen afspraken en procedures. Tenzij uit de aard of strekking van de betreffende verbintenis dwingend anders voortvloeit, verbindt JR-IT zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is JR-IT gerechtigd de prestaties die tot een volgende fase behoren, op te schorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de wederpartij zelf zorg te dragen voor de apparatuur, programmatuur en diensten van derden die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot de door JR-IT te leveren of te faciliteren dienst, zoals een router, TCP/IP programmatuur en randapparatuur.
4. JR-IT behoudt zich het recht voor wijzigingen in (de toegang tot) de overeengekomen dienst, de hostnaam en/of de toegangscode aan te brengen, indien zulks wenselijk is voor het correct functioneren van de dienst. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop de wederpartij toegang verkrijgt tot de dienst, zal JR-IT de wederpartij over de wijzigingen tijdig informeren.
5. De wederpartij staat ervoor in dat zij JR-IT steeds zo spoedig mogelijk als voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst is vereist, alle gegevens verstrekt die voor die opzet c.q. uitvoering redelijkerwijs relevant zijn. De wederpartij staat in voor de juistheid van deze gegevens. JR-IT is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat JR-IT is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
6. De wederpartij dient JR-IT voorts steeds tijdig alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, tijdige toegang tot de locatie van uitvoering van eventuele (installatie- en/of configuratie)werkzaamheden en overige inspanningen die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst te optimaliseren.
7. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van eventueel benodigde goedkeuringen en vergunningen van derden voor het verlenen van de overeengekomen diensten en vrijwaart JR-IT van alle aanspraken van derden wegens het ontbreken daarvan.
8. Tenzij uit de aard of strekking van de overeenkomst dwingend anders voortvloeit, blijven alle door JR-IT bij de uitvoering van de overeenkomst beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur en andere zaken (intellectueel) eigendom van JR-IT dan wel zijn licentiegevers, ook indien de wederpartij een vergoeding betaalt voor de beschikbaarstelling daarvan. Bij het einde van de overeenkomst is de wederpartij op eerste verzoek van JR-IT gehouden om deze apparatuur en zaken aan JR-IT te retourneren c.q. het gebruik van de programmatuur te staken.
9. Indien de uitvoering van (installatie- en/of configuratie)werkzaamheden geschiedt op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, dient de wederpartij zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden. Voorts dient de wederpartij er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat de door JR-IT tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien JR-IT dit noodzakelijk acht, dient de wederpartij gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. JR-IT zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen. Voorts dienen de door JR-IT tewerkgestelde personen kosteloos gebruik te kunnen maken van het stroomnet en andere in redelijkheid door hen gewenste zaken en voorzieningen die op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden beschikbaar zijn.
10. Indien de wederpartij zelf zorg draagt voor de aanwezigheid van zaken of hulpmiddelen die bij de uitvoering van de werkzaamheden door JR-IT worden verwerkt, geïnstalleerd, gemonteerd of anderszins worden gebruikt, staat de wederpartij in voor de geschiktheid van deze zaken en hulpmiddelen voor de overeengekomen toepassing. JR-IT draagt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ongeschiktheid van de hier bedoelde zaken en hulpmiddelen.
11. De wederpartij dient tijdig alle voorzorgsmaatregelen te treffen om schade te voorkomen die als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden zou kunnen ontstaan, zoals het wegnemen van zaken van de plaats van uitvoering van de werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid van JR-IT voor schade ontstaan aan de zaken van de wederpartij of een derde is uitgesloten.
12. Het is de wederpartij niet toegestaan om de door JR-IT opgeleverde dienst aan derden buiten de organisatie van de wederpartij ter beschikking te stellen. De wederpartij is er verantwoordelijk voor om derden binnen haar organisatie die met haar instemming van de dienst gebruik maken, te instrueren dat zij geen oneigenlijk gebruik van de dienst mogen maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan het inbreuk maken op de door JR-IT beschikbaar gestelde systemen, het aanbrengen van wijzigingen daarin, alsook andere handelingen die storingen in de systemen van JR-IT kunnen veroorzaken. De wederpartij is jegens JR-IT aansprakelijk voor het doen en nalaten van derden die met haar instemming van de dienstverlening van JR-IT gebruik maken. Voor schade veroorzaakt door derden als bedoeld in het voorgaande van dit lid, is de wederpartij jegens JR-IT aansprakelijk alsof de wederpartij de schade zelf had veroorzaakt.
13. De wederpartij zal door het gebruik van de dienst geen rechten van derden schenden. De wederpartij is gehouden de intellectuele eigendomsrechten van derden te eerbiedigen en zal niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden. Voorts is het de wederpartij verboden zich toegang te verschaffen tot systemen waarvoor zij niet geautoriseerd is.

ARTIKEL 5. | VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
1. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een Overeenkomst aangegaan. Als gevolg van deze Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende diensten verwerkt Verwerker persoonsgegevens.
2. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen de rechten en plichten omtrent deze verwerking van Persoonsgegevens vast te leggen in een verwerkersovereenkomst. De algemene voorwaarden bevatten een aantal artikelen die gezamenlijk met de Bijlages de Verwerkersovereenkomst vormen.

ARTIKEL 6. | TOEPASSELIJKHEID EN DUUR
1. De bepalingen in de Verwerkersovereenkomst zijn van toepassing op alle verwerkingen die Verwerker uitvoert ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke op grond van de Overeenkomst.
2. De duur van de Verwerkersovereenkomst staat gelijk aan de duur van de Overeenkomst.

ARTIKEL 7. | KERNBEPALINGEN VERWERKERSOVEREENKOMST
1. Verwerker zal de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving verwerken.
2. Verwerker verwerkt de Persoonsgegevens enkel in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke en volgt enkel diens instructies op, tenzij de wet anders voorschrijft.
3. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de verwerking van de Persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke neemt beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de bewaartermijnen en verstrekking van de Persoonsgegevens aan derden.
4. De categorieën Persoonsgegevens die worden verwerkt, de omschrijving van de Betrokkenen, de aard en het doel van de verwerking worden door Partijen vastgelegd in Bijlage I - Specificatie verwerking persoonsgegevens.
5. Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke bijstand in het geval van een verzoek van een Betrokkene ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

ARTIKEL 8. | DATALEKKEN
1. Verwerker stelt Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 48 uur, na ontdekking van een
a) datalek op de hoogte. Hierbij wordt de in Bijlage II – Melding datalek vermeld contactpersoon bericht.
b) Verwerker verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke bij een datalek de volgende informatie:
c) de aard van de inbreuk;
d) indien bekend de categorieën en aantallen getroffen Betrokkenen;
e) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens;
f) eventuele gevolgen van de inbreuk op de verwerking van Persoonsgegevens;
g) de maatregelen die Verwerker heeft genomen en/of zal nemen naar aanleiding van het datalek.
2. De Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke waar mogelijk assisteren bij het voldoen aan de plicht om het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens en/of Betrokkenen te melden.

ARTIKEL 9. | BEVEILIGINGSMAATREGELEN PERSOONSGEGEVENS
1. Verwerker treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de beveiliging van de Persoonsgegevens welke ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt.
2. Partijen stellen de passende maatregelen vast en beschrijven deze in Bijlage III – Beveiligingsmaatregelen.
3. Verwerkingsverantwoordelijke informeert Verwerker indien de vastgestelde beveiligingsmaatregelen niet langer passend zijn voor de verwerking van de Persoonsgegevens. Verwerker krijgt een redelijke termijn om de beveiligingsmaatregelen aan te passen zodat deze passend zijn zoals beschreven in het eerste lid.
4. Verwerkingsverantwoordelijke draagt de additionele kosten voor het passend maken van de beveiligingsmaatregelen door Verwerker indien deze afwijken van de in Bijlage III – Beveiligingsmaatregelen overeengekomen beveiligingsmaatregelen.

ARTIKEL 10. | INZET SUBVERWERKERS
1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft middels acceptatie van deze algemene voorwaarden algemene toestemming voor de inzet van één of meer Subverwerkers door Verwerker. In Bijlage I: Specificatie zijn de Subverwerkers opgenomen die in elk geval door Verwerker mogen worden ingezet bij de verwerking van de Persoonsgegevens.
2. Verwerker bericht de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk over de inzet van een nieuwe Subverwerker. Verwerkingsverantwoordelijke kan binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na het bericht van Verwerker onderbouwd bezwaar maken tegen de inzet van de desbetreffende Subverwerker.

ARTIKEL 11. | DOORGIFTE PERSOONSGEGEVENS
1. Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan internationale organisaties en derde landen die een passend beschermingsniveau hanteren.
2. Verwerkingsverantwoordelijke geeft enkel toestemming voor doorgifte van Persoonsgegevens indien het passende beschermingsniveau aanwezig is overeenkomstig art. 45 lid 3, art. 46, art. 47 - of - art. 49 lid 1 AVG.

ARTIKEL 12. | AUDIT
1. Het is Verwerkingsverantwoordelijke toegestaan om periodiek een audit bij Verwerker te laten uitvoeren op de overeengekomen beveiligingsmaatregelen. De controle zal ten hoogste éénmaal per jaar plaatsvinden, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs aanwijzingen heeft dat Verwerker haar verplichtingen op grond van deze Verwerkersovereenkomst niet nakomt.
2. Verwerkingsverantwoordelijke draagt de kosten voor de audit tenzij uit de audit blijkt dat Verwerker ernstig tekort is geschoten in de nakoming van de overeengekomen beveiligingsmaatregelen én Verwerker niet binnen een redelijke termijn het tekort kan herstellen.

ARTIKEL 13. | VERTROUWELIJKHEID PERSOONSGEGEVENS
1. Alle Persoonsgegevens die Verwerker ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt worden als vertrouwelijke gegevens aangeduid en als zodanig behandeld.
2. In lijn met voorgaande lid sluit Verwerker met elke medewerker die betrokken is bij de verwerking van Persoonsgegevens een geheimhoudingsovereenkomst.

ARTIKEL 14. | WIJZIGING VERWERKERSOVEREENKOMST
1. Indien de voor de verwerking van Persoonsgegevens relevante wet- en regelgeving wijzigt, treden Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker in overleg over het wijzigingen van de Verwerkersovereenkomst.
2. Wijzigingen in de Verwerkersovereenkomst mogen nimmer leiden tot een situatie die het voor Partijen (praktisch) onmogelijk maakt om aan de AVG en/of andere toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen.

ARTIKEL 15. | BEËINDIGING VERWERKERSOVEREENKOMST
1. De Verwerkersovereenkomst is niet los van de Overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging van de Overeenkomst eindigt tevens de Verwerkersovereenkomst.
2. Bij beëindiging van de Verwerkersovereenkomst informeert Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker schriftelijk over vernietiging, dan wel teruggave van de Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke.
3. Indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker niet schriftelijk heeft geïnformeerd over vernietiging of teruggave, komen Partijen overeen dat de Persoonsgegevens worden vernietigd uiterlijk 45 kalenderdagen na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst, tenzij opslag wettelijk verplicht is.

ARTIKEL 16. | VOORTDURENDE BEPALINGEN
Verplichtingen welke naar hun aard zijn bestemd om ook na beëindiging van deze Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst gelden. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de geheimhoudingsplicht, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid.

ARTIKEL 17. | NIET-ONDERGESCHIKTE ZELFSTANDIGE HULPPERSONEN EN DIENSTVERLENING VAN DERDEN
3. JR-IT is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan niet aan hem ondergeschikte zelfstandige hulppersonen dan wel anderszins derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
4. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de niet-ondergeschikten als bedoeld in het vorige lid. Derhalve kunnen zij, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan JR-IT, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.
5. DSL- en glasvezelinternetverbindingen, hosting en domeinnaamregistratie, clouddiensten en andere hosted en online diensten worden beschikbaar gesteld c.q. geleverd door partners van JR-IT dan wel licentiegevers van de aan de wederpartij beschikbaar gestelde programmatuur. JR-IT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de voortdurende beschikbaarheid van de betreffende diensten van derden. Voorts is JR-IT, behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op alle omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, voor het overige niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden die op welke wijze dan ook bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
6. In het kader van diensten van derden als bedoeld in het vorige lid, fungeert JR-IT slechts als eerstelijns support voor de wederpartij. JR-IT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen in netwerk- of internetverbindingen waardoor de diensten van derden (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. JR-IT is dan ook nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen veroorzaakt bij de betreffende partner, licentiegever of een andere partij waarvan JR-IT in het kader van het leveren van de dienst afhankelijk is. Indien ter zake beperkingen in de dienstverlening van derden door JR-IT geen oplossing kan worden getroffen, rust de aansprakelijkheid voor het verhelpen van die beperkingen uitsluitend op de betreffende partner van JR-IT dan wel licentiegever van de betreffende programmatuur, onverminderd de eventueel in redelijkheid van JR-IT daarbij te verlangen inspanningen.
7. Indien anders dan door JR-IT derden bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, dan wel de wederpartij al dan niet in het kader van een overeenkomst met JR-IT, zelf een (aanvullende) overeenkomst met derden sluit, zoals in geval van een licentieovereenkomst ten aanzien van het gebruik van door JR-IT aan de wederpartij in gebruik gegeven programmatuur, is JR-IT onder geen beding aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een doen of nalaten van die derden.
8. Het is mogelijk dat derden die op enige wijze bij de uitvoering van de overeenkomst tussen JR-IT en de wederpartij zijn betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. JR-IT gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten overeenkomsten de bevoegdheid inhouden om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 18. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de wederpartij en JR-IT tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd. JR-IT zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
2. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor haar rekening. JR-IT zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de eventuele wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is JR-IT gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop (verder) uitvoering aan de overeenkomst zal worden gegeven. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van JR-IT op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
4. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor haar rekening, tenzij JR-IT de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. JR-IT zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan JR-IT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

ARTIKEL 19. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN
1. Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging van de producten, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt.
2. JR-IT behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren.
3. De producten reizen voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk levering inclusief verzekering is overeengekomen.
4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen.
5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal JR-IT de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs.
6. In het geval dat de wederpartij afname van de bestelde producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van JR-IT mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan een maand na de dag van het verzoek als bedoeld in de vorige zin. JR-IT is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de wederpartij, na het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn, afname van de producten nog steeds heeft nagelaten, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de overeengekomen prijs en kosten voor opslag van de producten.
7. Indien JR-IT bij toepassing van de leden 4, 5 of 6 redelijke kosten maakt welke niet zouden bestaan indien de wederpartij haar daarin bedoelde verplichtingen deugdelijk was nagekomen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 20. | GARANTIE BIJ PRODUCTVERKOOP
1. JR-IT levert verkochte producten uitsluitend met garantie voor zover zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. Eventueel toepasselijke garantie vervalt indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan JR-IT kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of andere aanwijzingen van of vanwege JR-IT en reparaties die zonder voorafgaande schriftelijke instemming van JR-IT zijn uitgevoerd.
3. Producten kunnen nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JR-IT worden geretourneerd.

ARTIKEL 21. | TERMIJNEN
Vermelde en/of overeengekomen uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe JR-IT zich jegens de wederpartij heeft verbonden, betreffen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van JR-IT treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij JR-IT schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen JR-IT de betreffende verbintenis alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

ARTIKEL 22. | DUUR EN OPZEGGING VAN DUUROVEREENKOMSTEN & VERHUIZING WEDERPARTIJ
1. Een duurovereenkomst wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk overeengekomen bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
2. Een duurovereenkomst aangegaan voor bepaalde tijd, wordt na verstrijken van die bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
3. Een duurovereenkomst eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand, doch niet eerder dan dat de eventueel overeengekomen bepaalde looptijd is verstreken. Opzegging door de wederpartij per e-mail, dient geadresseerd te worden aan info@jrit.nl.
4. Indien de wederpartij voornemens is te verhuizen en de overeengekomen dienst op het nieuwe adres dient te worden voortgezet, dient de wederpartij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan JR-IT mede te delen onder opgave van het nieuwe adres. JR-IT zal zich inspannen om de dienst tijdig te verhuizen. Eventuele kosten die voortvloeien uit het verhuizen van de dienst komen voor rekening van de wederpartij. Indien de dienst niet beschikbaar is op het nieuwe adres van de wederpartij, blijft de wederpartij de ingevolge de overeenkomst te betalen tarieven verschuldigd totdat de overeenkomst op reguliere wijze is geëindigd.

ARTIKEL 23. | ANNULERING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE WEDERPARTIJ
Duurovereenkomsten kunnen door de wederpartij slechts worden beëindigd voor zover voorzien in artikel 10. De aankoop van producten kan, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is of wordt overeengekomen, door de wederpartij niet worden geannuleerd anders dan tegen betaling van de volledige koopprijs. Voor andere diensten dan die in het kader van een duurovereenkomst worden verleend, is de wederpartij in geval van annulering van de overeenkomst door de wederpartij, gehouden JR-IT daarvan schriftelijk in kennis te stellen en is zij gehouden aan JR-IT alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst door JR-IT gemaakte en nog te maken onkosten te vergoeden, een en ander onverminderd het recht van JR-IT vergoeding te vorderen wegens winstderving, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

ARTIKEL 24. | OVERMACHT
1. JR-IT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt dan wel de overmachtsituatie langer voortduurt dan een maand, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien JR-IT bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 25. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. JR-IT is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst JR-IT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. De omstandigheden van het geval rechtvaardigen in elk geval ontbinding van de overeenkomst indien de wederpartij na een daartoe strekkende schriftelijke ingebrekestelling verzuimt om binnen de daartoe door JR-IT aangezegde termijn haar verplichtingen alsnog na te komen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is JR-IT gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Voorts is JR-IT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door JR-IT op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die JR-IT ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
6. Indien JR-IT de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 26. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van JR-IT vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een periodiek abonnementstarief, variabele verbruikskosten, een vaste aanneemsom, een uurtarief, productverkoopprijzen en eventueel bijkomende kosten.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door JR-IT vermelde en door de wederpartij verschuldigde bedragen exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
3. JR-IT is steeds gerechtigd om prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren, zoals stijgingen van lonen, inkoopprijzen, vrachten e.d., waarop JR-IT redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, aan de wederpartij door te berekenen.
4. JR-IT is steeds gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs, waaronder abonnementskosten tevens begrepen, te vorderen. Kosten op basis van nacalculatie vast te stellen, zoals gesprekskosten, worden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maandelijks achteraf in rekening gebracht.
5. JR-IT is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst voor zolang de wederpartij in gebreke is met de voldoening van de vooruitbetaling als bedoeld in het vorige lid.
6. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door JR-IT voorgeschreven wijze. Betalingen middels overboeking dienen, onverminderd het bepaalde in lid 4, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij door JR-IT uitdrukkelijk anders is vermeld.
7. In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij naar redelijkheid vast te stellen administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan JR-IT de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.
8. De wederpartij is steeds gehouden te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
9. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
10. JR-IT is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.
11. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
12. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.

ARTIKEL 27. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. JR-IT verleent haar diensten naar beste inzicht en vermogen. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt JR-IT zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet instaan voor de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogt te behalen.
2. Voor zover de diensten via online systemen en/of netwerken worden verleend, zoals in geval van hosted telefonie, hosting en domeinnaamregistratie, zal JR-IT zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren. JR-IT kan daaromtrent echter geen garanties bieden, tenzij anders is overeengekomen, bijvoorbeeld middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement.
3. Als gevolg van de technische structuur van het internet kan JR-IT geen bandbreedte garanderen tussen het computersysteem van de eindgebruiker en enig ander computersysteem dat deel uitmaakt van het internet. Indien in het kader van de overeenkomst door JR-IT een bepaalde bandbreedte wordt toegezegd, dan betreft het steeds uitsluitend de bandbreedte van de internetverbinding.
4. De wederpartij is zich ervan bewust dat JR-IT redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s groter zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien de wederpartij deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten, dient de wederpartij voor eigen rekening en risico een deugdelijke firewall en virusbeveiliging op te zetten, behoudens voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen dat de dienstverlening van JR-IT ook daarin voorziet.
5. JR-IT is nimmer aansprakelijk voor niet of niet tijdig door de wederpartij gemelde storingen in de dienstverlening. De reactie en melding door JR-IT betreffende een storing, wordt bepaald aan de hand van de ernst en prioriteit van de melding.
6. JR-IT zal zich inspannen om de eventueel bij de dienst gebruikte software up-to-date te houden. JR-IT is hierbij echter afhankelijk van zijn leverancier of de licentiegever. JR-IT dan wel zijn leverancier of de licentiegever is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar hun oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
7. De wederpartij vrijwaart en houdt JR-IT schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door de wederpartij. JR-IT is niet aansprakelijk voor het verliezen door de wederpartij van diens rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
8. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. JR-IT fungeert bij de aanvraag slechts als bemiddelaar en kan geen garantie bieden dat een aanvraag werkelijk wordt gehonoreerd.
9. JR-IT heeft het recht om de dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. JR-IT zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om de wederpartij tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. JR-IT is echter nimmer aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
10. JR-IT is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van door hem verstrekte adviezen en instructies, ook in geval deze adviezen of instructies onbedoeld onjuist bleken te zijn. Het opvolgen van adviezen en instructies van JR-IT, door de wederpartij, geschiedt voor haar eigen risico.
11. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door of namens haar verstrekte gegevens, onjuistheden in de door wederpartij verlangde configuraties en werkwijzen, gebreken aan of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door wederpartij ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking zijn gesteld, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan JR-IT kan worden toegerekend.
12. JR-IT is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies, vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens van de wederpartij.
13. JR-IT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen of te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarvan de dienstverlening van JR-IT afhankelijk is.
14. Onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, bestaat aansprakelijkheid van JR-IT voor herstelbare tekortkomingen niet eerder dan nadat de wederpartij JR-IT in de gelegenheid heeft gesteld deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor JR-IT ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
15. JR-IT is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de wederpartij door derden.
16. JR-IT is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van JR-IT in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. JR-IT is nimmer aansprakelijk voor opzichtschade en indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van JR-IT aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan JR-IT toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
17. De aansprakelijkheid van JR-IT is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van JR-IT betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van JR-IT nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van JR-IT daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van JR-IT dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
18. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de wederpartij de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij JR-IT heeft gemeld.
19. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens JR-IT bedraagt één jaar.
20. De wederpartij zal JR-IT vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door JR-IT.
21. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van JR-IT.

ARTIKEL 28. | EIGENDOMSVOORBEHOUD BIJ VERKOOP
1. Alle door JR-IT verkochte en geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht JR-IT hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan JR-IT en de eventueel door JR-IT aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. JR-IT is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
5. Als de wederpartij, nadat de verkochte producten aan haar zijn geleverd, aan haar verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze producten als de wederpartij haar verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 29. | INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur en eventuele andere materialen, zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en offertes, berusten uitsluitend bij JR-IT, zijn licentiegevers of toeleveranciers. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten ten aanzien van deze goederen. Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de wederpartij toekomend recht is niet overdraagbaar aan derden.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 30. | SLOTBEPALINGEN
1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van JR-IT wordt aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.